Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán
vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim:

Názov firmy: Miroslav Štalmach - Design Studio

so sídlom: Rosina 625, 013 22 Rosina

IČO: 35411619,

DIČ: 1020538046

nie sme platcami DPH.

Zapísaná v Živn. úr. č.: 947/2000

Korešpondenčná adresa:

Miroslav Štalmach - Design Studio, Hviezdoslavova 8, 01001 Žilina

(ďalej len "predávajúci")

a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky  predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné  podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky  kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického  obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci  dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu  (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej  zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu  zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných  podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred  všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického  obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného  tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených  tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe  otázky kupujúceho.

 

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy


2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na  uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej  správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim  vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho  a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej  len "objednávka").

2.2. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je  e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po  predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti  tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim  označené ako "potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má  predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa  aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu  zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním)  objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za  uzavretý. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa  nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len  informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho  objednávky. Na e-mailovú adresu kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a  špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej  údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru,  názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene,  podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta  doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v živnostenskom registri a pod.) prípadne iné údaje.

2.4. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo  telefonicky predávajúcemu v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky  predávajúcemu oznámenie, že objednávku ruší. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného  tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci  zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v  lehote 7 dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej  predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne  predpisy SR

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v  písomnej alebo  elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a  užívanie  tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi
(návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

 3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu  vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar  kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene,  ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom  nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník  informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny  alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na  ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1. Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v  dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím  podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne  a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní  objednávky.5. Dodacie a platobné podmienky

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov,  typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na  internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

5.2. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od doručenia objednávky, ak sa  nedohodnú inak. Tovar, ktorý je skladom je spravidla odoslaný do 48hod. Tovar, ktorý nie je skladom, je spravidla dodaný do 14 dní. O dodacích  lehotách bude zákazník informovaný.

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v  akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k  omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je  oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj  opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak  kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej  zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej  predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo  výške 16,60 € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo  dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený  odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní  dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená  kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný  kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

Ak sa zaslaný tovar z objednávky vráti predávajúcemu z dôvodu neprevzatia v odbernej lehote, berie kupujúci na vedomie, že bude zaradený do zoznamu Čiernej listiny vedenej predávajúcim, ktorá je umiestnená v záhlaví e-shopu. Do čiernej listiny bude uvedené jeho meno, priezvisko a mesto (obec) pobytu.

5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.5. Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v  katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými  na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú  nezáväznými údajmi.

5.6. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii  objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve  inak.

5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto  určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar  osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre  prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej  zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba  splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná  predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o  zaplatení tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku  tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v  kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä  opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné vo výške uvedenej v bode 3 tohto článku týchto všeobecných obchodných podmienok. Tovar sa považuje za dodaný  okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii  objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim,  resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru,  ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.8. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj  jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci  zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný  túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať  stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí  kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o  rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť  potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného  predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom  poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade  neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.


5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru  predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od  kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej  zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

5.10. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru s dodaným tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

5.11. Spôsoby platieb: Platba na dobierku, Platba na účet- pri objednávkach zo zahraničia

5.12. Spôsob dopravy: Slovenskou poštou v individuálnych prípadoch kuriérskou službou .

5.13. Poštovné a balné:

Cenu za balné neúčtujeme.

Poštovné pre balíky zasielané prostredníctvom Slovenskej pošty účtujeme jednotne:

- dobierka balík NA POŠTU - 4€.

Prostredníctvom Slovenskej pošty budú zasielané balíky max. do 10kg a prostredníctvom kuriérskej služby max. do 50kg. Balíky nad 50kg budú rozdelené na 2 zásielky prípadne tovar bude dodaný dodávateľom po vzájomnej dohode so zákazníkom.

Dodanie prostredníctvom kuriérskej služby  - cena podľa aktuálneho sadzobníka kuriérskej služby DPD

Pri objednávke mimo územia Slovenskej republiky bude zákazníkovi tovar zaslaný až po pripísaní finančných prostriedkov na účet dodávateľa. Tovar bude zaslaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou spoločnosťou a poštovné bude fakturované podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, alebo kuriérskej spoločnosti.

Všetky ceny poštovného sú uvedené s DPH.

  

6. Kúpna cena

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru  dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v  čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru  (ďalej len "kúpna cena") formou, dobierkou v mieste  dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej  poštové služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,  uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

6.2. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu  bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá  kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za  dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri  prevzatí tovaru.

6.4. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za  tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od  kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými  právnymi predpismi SR.

6.5. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu  pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je  oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté  inak.

6.6. Náklady spojené s montážou a vynáškou tovaru nie sú zahrnuté  v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný  kupujúcemu poskytnúť.

6.7. Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.


7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v  čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas,  tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar  neprevezme.

 

Reklamačné podmienky

8. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.0. Všetky záručné reklamácie, kde sa  závada prejaví do 30 dní od prevzatia tovaru riešime výmenou tovaru za  nový kus. Pokiaľ tovar nie je v daný moment na sklade, bude Vám v  najkratšom možnom termíne objednaný alebo Vám umožníme výber iného  tovaru v rovnakej hodnote. Pre urýchlenie riešenia reklamácie výmenou za  nový kus do 30 dní od zakúpenia, musí byť reklamovaný tovar vrátený  kompletný (tzn. vrátane všetkého príslušenstva, manuálov, a pod.).  Garancia výmeny sa nevzťahuje na mechanicky poškodený tovar. Vrátiť  nepoužitý tovar je možné iba v zákonom stanovenej lehote. Tovar však  musí byť v originálnom obale, nepoužívaný a kompletný. Podmienky uvedené  v bode 8.0 všeobecných obchodných podmienok (riešenie reklamácie tovaru  výmenou tovaru za nový kus v lehote 30 dní od prevzatia tovaru  kupujúcim) sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je  spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z . z. o  ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.  372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (fyzická osoba  alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre  osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti)."

 8.1. Predávajúci zodpovedá za vady  tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u  predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. Informácie o  servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej  strane záručného listu, resp. Vám v prípade potreby poskytneme na  požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. 

8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje nižšie rozpísaný Reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si  Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň  potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie  tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o  vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č.  250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej  národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších  predpisov (ďalej len "Zákon"). 

8.3. Reklamačný  poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo  forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického  obchodu predávajúceho. 

8.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe  je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané  iné záručné podmienky. 

8.5. Kupujúci má právo uplatniť si u  predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil  výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol  zakúpený u predávajúceho.